Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

u6w51Vxdcutoep1y0OHdNmXKSfCbEY9ekuK9BOyOqTJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

Sj1kZlByNEYkwcHRf0oR3NNypPDGbBRsf0lsiwQilfxXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

ii3AFoYR7722sLOW39NGABTGoTvhm2Yc4BvsiJmyVftXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

lXnCgVuRTTDn8_oKmKjGGPkfXyuQ653hWnUGx0cwzPRXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

2Ln2QGUoB8vbyceJJmkP0nscJxbeEA6557B-crar_PpXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

Wkt9tPqRyu8kJfT6cj2mI7F1CN2l6oZeTuNh34PxDKlXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

__fyqYpHr8fPjt-tQw1bDO6ZtokqXfbZSkUiYTyPHB1XYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

Hy_sAVpmd453oA0faNetC42nwWonws849JEfQ93WZmhXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

9WnBS_jHXi71hC3GLfxug6ijvsIzv13luGL8ywKEUlJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:
 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:
 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

We wniosku należy podać:
 1. dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 2. działania do sfinansowania z udziałem KFS (określenie potrzeb pracodawcy, kursy, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW), liczba osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy oraz termin realizacji; 
 3. całkowita wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowana wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 4. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy.
Uwaga: Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Doradca klienta w powiatowym urzędzie pracy udzieli pracodawcy wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie i możliwości otrzymania dofinansowania że środków KFS.

Wnioski pracodawców o dofinansowanie kształcenie ustawicznego są przyjmowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Realizacja wniosków możliwa jest do wysokości limitów środków KFS, jakim dysponuje  powiatowy urząd pracy. 

Obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia ustawicznego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

W umowie określa się:
 1. oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia;
 2. okres obowiązywania umowy;
 3. wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, o których mowa jest we wniosku o dofinansowanie;
 4. numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania;
 5. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 6. warunki wypowiedzenia umowy;
 7. warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym;
 8. warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 9. sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 10. odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 11. zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
  1. liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz;
  2. liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
  3. liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.
Rozpatrzony pozytywnie wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS stanowi załącznik do umowy.

Uwaga: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

Realizacja postanowień umowy podlega kontroli starosty/ powiatowego urzędu pracy. Na żądanie pracodawca obowiązany jest udzielić informacji na temat: liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS według płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej oraz poziomu wykształcenia, liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS oraz liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Podstawa prawna

Utworzono: 2015-01-07 09:48 | Redagował: Michał Grecki 2015-01-07 09:50
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2848
 • l9H5d1oFC8uqEe1_fMp6S2ZSPTRTdSDzeDJmA2bW2bhJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • SE3Kt65ogZhONB_1GfTNfgznSVwIvl_E7Tp7BsHIIPhJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 2ZOcmgwZPlQY7P4jBOliX471gkHGimxMdDQOfAPKKfVJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 7BV5jqJDXocYxeojY8_payo3td3tL5keP1zv4XmRIzVJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • AA9w0F-a90dOV7RqJ9cisjYDctqG7ZLZmRnqkiWrAX9JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 2xb0Lft1olnJwzXGHGNhTaRUd9x3T9GE4HinC6dLK1hJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • oKgi7A18X6r8zE8dQ7bx4N107f2fXW-QC8pw8wK2N5RJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • OubJSC6D5DX2gt-v-y_XWBlzQrmM98qjU-hlj85bnkxJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • dGtop9e7HICdX570WLs2HCCn1YBWrN6hRI83IhDMNM5JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • b5EsZG2UcnrnRkdioNSYX-CLfTpUwP-FK_LEWCj8qCJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • GOBPaTPZFEbm3ZRLLFk5tBCTPHAfo90_RHlMvcn80jdXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • 8NFLcKgeydgNugtrHTv8IO5kr81Vf95DYWGoEu9wQfVXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • Lm5imLw7xaR8MYxQTO6W_2ngY69eezcUpJDOnE3mk6JXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • aSXkIGK3mpxmG_C0pCEWjAmqoiSOq_lrZMS8tOzjXrhXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • Xs6BFkzW0AHTsJfhbgf7iXD9QMuGrk_0Ul21fI18vFdXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • qbOYrCSTNm4xhAz19fQmmKBqNfMlfmNV50KwE9gRuC1XYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • PnYVTHODl7zYmOCoQ4nED7JGV2qO__I3-qxhK8e3nSJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • nq5xXUtbO36j-e-3RnO6tA2AuTNSJPsthE6G4B55exhXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • rpL9MYk-5gNl9tJw34Eu1zY4ddv_kj4YUsRkKIpv8Z9XYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • NiVV2_rlzK6-s2Jl0i-GHqOCJp2mkEWQGEt9E0YdLbtXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie