Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

E5r422FoO7MUCuT8Dmn_cas56yvga4hC_IVItC1n5GKWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

Ya68mgd9H3--62rEqU273zUEp6dAgLg92d8DZ7g0sviWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

wapr4KoUwOCnsuELzBbDyhexJrsadzEKiJ1pqUT-XPeWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

RpHUyETBRHI7OZlc3j-4Zx0LeKDabIb_jx4bkfOUs3mWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

ixiEN576hMCnytiYsaA9iO_bV5WANFB4-aMsoXf0kw2Wb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

r2v9uxapM_Jwo04LI_-jz6Z4tDYZE3BaOIy0mJayMYuWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

jOyI6IvAyix3UkeiaNkSnUV2-Y05JTb5J5uF6hisuCGWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

84fItiasFFbOed7rk6LYfWp9t87AS0ReaCMZmEqdUYqWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

5YLmjFyqG5N9HkA2SX46OfMoxV5MuQW3JuP-UwL1dG6Wb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

Zezwolenia na pracę sezonową

Zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem ( rozporzadzenie ws. Podklasy działalnosci wg klasyfikacji PKD)

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Urząd Pracy w Łasku rozpatruje wnioski o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ mających siedzibę i adres na terenie powiatu łaskimego;

 • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ zamieszkałych na terenie powiatu łaskiego;

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników posiadających miejsce zamieszkania na terenie powiatu łaskiego.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:

 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;

 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty.

Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który:

 1. jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina lub

 2. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub

 3. przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Opłaty

30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową,

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Powiatowy Urząd Pracy w Łask

98-100 Łask

ul. Objazdowa 4

Nr konta bankowego: 93 9263 0000 0524 2224 2005 0007

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);

 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca)

 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia bądź przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy).

Jakie dokumenty złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową

Dla agencji pracy tymczasowej wnioskujących o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wzór wniosku.

 1. wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu: praca.gov.pl, wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; w przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Urzędu Pracy w Łasku ul. Objazdowa 4, w godzinach 8.00- 14.00, stanowiska nr 3 i 8.

 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. dowód wpłaty;

 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;

 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową.

 12. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę) (druk oświadczenia nr 1)

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Kto wnioskuje o zezwolenie na pracę sezonową

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy ( wzór upoważnienia)

Podczas składania/odbioru wniosku/zaświadczenia/decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/ CEIDG lub innego rejestru. W przypadku podmiotów z CEIDG, także dokument potwierdzający posiadanie przez właściciela działalności miejsca zamieszkania w powiecie łaskim.

 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;

 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w powiecie łaskim.

Wniosek należy złożyć:

 • w Urzędzie Pracy w Łasku ul. Objazdowa 4, w godz.: 8:00 – 14:00,

 • elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Urzędu Pracy w Łasku ul. Objazdowa 4, w godz.: 8:00 – 14:00, stanowiska nr 3 i 8.

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;

 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę (uwzględnia się też pracę wykonywaną na podstawie ,,starych oświadczeń”, tj. zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2017 r., jeśli cudzoziemiec wykonywał pracę w ramach działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem).

Procedura

Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wiza wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej) lub zamierza wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki wymagane do zezwolenia na pracę sezonową i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, właściwy starosta:

 1. wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;

 2. wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie, o którym mowa w pkt 1. Zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przekazuje temu cudzoziemcowi. Ww. zaświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy sezonowej w Polsce (wiza D05b).

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście:

 1. kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił kopię dokumentu

uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy urzędu podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu.

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres 9 miesięcy, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie poinformował urzędu, że cudzoziemiec z jakichś względów rozpocznie pracę później, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Od decyzji ws. zezwolenia na pracę, można się odwołać do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.

Odbiór zezwolenia/zaświadczenia/decyzji odmownej ws. pracy sezonowej

 • osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Objazdowa 4, w godz.: 8:00 – 14:00 stanowiska nr 3 i 8.;

 

O możliwości odbioru dokumentu pracodawca jest informowany telefonicznie.

Dodatkowe informacje

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy, w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 1. powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową, co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 2. nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina

 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;

 3. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej

 4. cudzoziemcowi (obywatelowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę sezonową lub jego przedłużenie, może zawnioskować do właściwego wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków;

 2. posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;

 3. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenie zdrowotne oraz ma zapewnione miejsce zakwaterowania w Polsce.

Podstawy prawne procedury:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz 1065, z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2012 r. poz.769).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350).

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).

Do pobrania

druk upoważnienia

druk wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.

druk wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rezczypospolietk Polskiej

druk oświadczenia podmiotu o powierzenającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dotyczacy okoliczności, o których mowa a art.88 j ust.1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


druk oświadczenia podmiotu o powierzenającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dotyczacy okoliczności, o których mowa a art.88 j ust.2b pkt 1-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Załącznik nr. 5

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Małgorzata Marcinkowska - Fryze  Pośrednik pracy  43 6751725  
       
Utworzono: 2012-08-02 09:25 | Redagował: Damian Wojtaszek 2018-01-17 09:11
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2212
 • Ft30FBUWVKSdZJ0HUse-KigKfcgtKKLXfomVePlLvS3vkMMGjHc7e6AyCbH3fs561sTQOqalSFd12H3kGSCPhA

 • e3fP7_5DV_lP81s_Chp1OW3SS4-QkAX7OdohWKDvbKHvkMMGjHc7e6AyCbH3fs561sTQOqalSFd12H3kGSCPhA

 • UfimV5p74DiOqPga1n8HFw05XxLBYQF3gv_-5qoCczXvkMMGjHc7e6AyCbH3fs561sTQOqalSFd12H3kGSCPhA

 • 8zX-I-TINdem5rpgrIg3GfVZAbqTJU_kLfgjcosj4yjvkMMGjHc7e6AyCbH3fs561sTQOqalSFd12H3kGSCPhA

 • X103Uh11K455CdI6OmlpFZaPATnenp_IqbUtixcT9frvkMMGjHc7e6AyCbH3fs561sTQOqalSFd12H3kGSCPhA

 • BIJ65XgMf1KMIAbtMd9giHwX8ReBEuJ64p0hnua6_IbvkMMGjHc7e6AyCbH3fs561sTQOqalSFd12H3kGSCPhA

 • NV8SfqtXAYhBYiH-qwJZX6cn3h3ZzYjB6pe7Qh0vjrjvkMMGjHc7e6AyCbH3fs561sTQOqalSFd12H3kGSCPhA

 • xJfEheLZdnoE5UAu_lD6EtdKeryGaK153IJmbj281YvvkMMGjHc7e6AyCbH3fs561sTQOqalSFd12H3kGSCPhA

 • tWvfGHWkxZoGbdbTAuGqC_8NcJSAv8qO-T_FekQyR4zvkMMGjHc7e6AyCbH3fs561sTQOqalSFd12H3kGSCPhA

 • ynlcp29F_M2FRZNVolbvl9KDQlvAPxz-F2vMKbN24vGWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • 0Oz2rbdDNO0fDdggMVF0e22Nt3Ep4CYZcraRWY-7YxCWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • 4PqjDl-s_HzE3Ot9PeAmmbvcLNrs2K_83liFT2yjDwuWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • RY_7r1BM3vYSHjkq9JGNJDlhWct3Z7tBrTmZ0EdGUUmWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • jtV8APK8AEJixkkDEcyWL15fMCWV-Gb51F_W-9ms2mSWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • yTc2mMd3tannuqlgICd_NPLZGcHKR4BnTVHHSSScn3uWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • jQ2qvgkHamSl9O1VPuGQLfX-TKLuHN1MrNi3rgB2SsiWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • FEftd_QXDl8i8uMi4dwy2H16lCDQGm75szHmv5YW7NWWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • 4ZL-9OmjdxiLCFBzdMOukn_iNJ-Q1kdC6082TPgtvEOWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • h7fe2n4w9CWHgstR7th1d-OmmXx48SEg3AK3hacB70mWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

 • dJfu-QK4HPZd2Tbt6mWjS9pm3elSAwWlREfoHZCHt-SWb_CZNeqI_DKwyv_sU92TNAdf5msAcZMnX9WqHnJa0A

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie