Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

75og-AGUKaRYRA6VszhUpYAVvreJA1I1T-SygnqzIvb2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

0Cri9lAa7ulBlPcWkfGgke1ygKdQ33Wb6rzHnI-mwHb2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

eul49QrrR07cpk9yc6PjG59kZVcilD8uhy2nhBvdZYb2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

AWmGzamyho9pdYJKD6JDuBuWCBWifIaR9HGN9L7Bw0n2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

2-9G0JQFaorEpFuEItGzZJQnfCvX13ZZ2De28Tc2C232xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

jXz0Qgf70GMWCLWEDca9oOXXQdnRhnh8RURjgqAzCxD2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

k5m-A5jw83xF3ddCZVJT5YLoEVTqnGX8ZMeRkXdfhbf2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

vZjbwqtPv-Z8hyKwh98mFCDcxNtU9C1xS1WLD_uDgwD2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

x9_YH71Fq1apeKywqvlqMELBOxGl3wuyBlMvdya1-gz2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń na okres lub okresy oznaczone datami. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz

 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie w sprawie podklasy działalności wg klasyfikacji PKD)

 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych
  12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 30 złotych.

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Powiatowy Urząd Pracy w Łask

98-100 Łask

ul. Objazdowa 4

Nr konta bankowego: 93 9263 0000 0524 2224 2005 0007

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);

 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

Urząd Pracy w Łasku dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę w powiecie łaskim;

 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zameldowania w powiecie łaskim;

 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania w powiecie łaskim

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo , jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość– w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

 2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 3. dowód uiszczonej wpłaty za złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 90 a ust.1 ustawy;

 4. oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga: oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:

 • kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG);

 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Oświadczenie można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalupraca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie urzędu przy ul. Objazdowa 4 w godzinach 8.00- 14.00.

Oświadczenia składane w formie elektroniczne bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.

Uwaga: Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub Starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;

 • 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 57. § 1. kpa początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.

Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy ( wzór upoważnienia).

O możliwości odbioru dokumentu pracodawca jest informowany telefonicznie.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń należy odebrać w Powiatowym Urzędzie Pracy Łask ul. Objazdowej 4, w godzinach 8:00 – 14:00, stanowiska nr 3 i 8.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz 1065, z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r. poz.769).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .

 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz.2345).

 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2349).

 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348).

 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2350).

Do pobrania:

wzór upoważnienia,

druk oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

druk oświadczenia podmiotu o powierzenającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dotyczacy okoliczności, o których mowa a art.88 z ust.5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


druk oświadczenia podmiotu o powierzenającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dotyczacy okoliczności, o których mowa a art.88 z ust.6 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Małgorzata Marcinkowska - Fryze  Pośrednik pracy  43 6751725  
       
Utworzono: 2012-08-02 09:25 | Redagował: Damian Wojtaszek 2018-01-09 09:06
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2217
 • HLN1Y54sc3CMfD8RutDF3vJUMEbyowF9CRaoXqPCDha4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • vnTcXfSUEAsdUWO6PSQZA2B1_BlbfIB041eUjRcZcnK4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • 5pHu7NMprQVgGAm0EQ8T5FL3HpMQf76enkeX3sSNgfW4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • Hk1FqD09DZ0V-LHbGFvg_f_zpzb10cwob__cZTf60Yq4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • -1Y3bX_jeDeUx2jVFCUo8GsYZ5ZWzL2ETeOp_BcP1OC4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • gMTviv_fW21i6xfLi6G2RDr6VokSUlVXIBQq4IhA-sG4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • JgM0QPg8Xfua9twh6h5brmZUniN65lc1OvTjVVNfDRq4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • 2_RGql3bigWeXdjJvzR--DyCZ5wtUV8ccn-a1awwl3S4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • Ih3l6tFZ58VVz8BhvsBZQoH0DL3OOedDC9TkYjYPeUe4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • LqQiEuUYDb6zOCxbSKaVUxPTnbPTnoEpDlag-hJn_lP2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • XEBTOoT3pnUFrMZhHbwsy_WjOQEeFiSg0K1t6NCBpjH2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • 3Kt4ag5QYUzDAKOBnpD1i5hAe8wa6GagmVGS0_-f9sD2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • madBFEXe8End5PodQQ3LHzMXd_oCkm-OcMmTZPUf38j2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • 4ehwVQW8WeONmCenUh5MzyL7f97UaSPKyhqhuCBwQCf2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • mA9AgwKsBUaIk51U77y1Zq5nOnXf5W_9ETydgSbZsYT2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • vV_nmv9VhTs1vv-VTAji-xCTIqwhD_kCt7ZISxmntkr2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • 0F9JhlvHIQB9zn4-r6hq1qbHrqQKog8m_IV3YGOPRrL2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • wQ2FlGoMr5JBkeL9HxDlpQdc245Z-5j8XDxoUrrHJx72xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • vElKtWGsmwma9PM72I8SQ9jPxJsduYUgq0et6kgzwff2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • AMt4RZ6HFrxIjQN8xcb5_xOKdCXGP1xikiNjYDseKYX2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie