Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

jzXTVBdF3TRd8_5Fm_cM_pxnW_-lRqwnKOgG6VTnK7-evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

71zx4wethbkNHEbqPWmuCxEAH9J7xd5WylHmsR5YDSSevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

2JxqL0rWKjilBqA2lN47NnG51nRrRr4oqAcZzD-jibqevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

v6xV-f2plZ8djZZI6Zq-uR-n_LwI9wN4oDUj-y-yLYCevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

h_dyqEimDfUHZvyhE6LmE0OaEkYgKlR9fv9WazocliCevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

hPz7ujd7ksDMpOo2jElluvrSYxD0kmvS4xD7y4dty2qevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

1cpb1YtJmrUhyNmOiMqRv7dwKENaJTySDtZNqCOEMIGevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

y4xTOsUWL52aWSGOgfF86inEJa7C-DMtK2oMsHpKrR6evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

BlqVayh_8H11nvLmj0G7UAkjBpThkyHMQeto5IoV882evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, należy złożyć nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego już zezwolenia.

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, starosta może wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub w celu wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji, starosta odmawia wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

Urząd Pracy w Łasku rozpatruje wnioski o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ mających siedzibę i adres w powiecie łaskim;

 • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ zamieszkałych w powicie łaskim;

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników posiadających miejsce zamieszkania w powiecie łaskim.

Opłaty

30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łask

98-100 Łask

ul. Objazdowa 4

Nr konta bankowego: 93 9263 0000 0524 2224 2005 0007

 

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);

 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy )

 • dane cudzoziemca ( podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).

Dokumenty jakie należy złożyć w celu uzyskania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową:

 

 1. wniosek, który można wypełnić za pośrednictwem portalu:praca.gov.pl. Wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; w przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Urzędu Pracy w Łasku ul. Objazdowa 4

 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. dowód wpłaty;

 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;

 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową.

 12. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym pracę a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem (tylko, jeśli o przedłużenie zezwolenia wnioskuje podmiot, który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie);

 13. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca (tylko, jeśli o przedłużenie zezwolenia wnioskuje podmiot, który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie);

 14. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę) ( druk oświadczenia)

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Kto wnioskuje o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy ( wzór upoważnienia)

Podczas składania/odbioru wniosku/zaświadczenia/decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/ CEIDG lub innego rejestru. W przypadku podmiotów z CEIDG, także dokument potwierdzający posiadanie przez właściciela działalności miejsca zamieszkania w powiecie łaskim.

 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;

 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w powiecie łaskim.

Gdzie złożyć wniosek:

 • w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Objazdowa 4, w godz.: 8:00 – 14:00, stanowiska nr 3 i 8;

 • elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku ul. Objazdowa 4

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;

 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Procedura

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla tego cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

Jeżeli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną do dnia wydania decyzji starosty, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, który nie zawiera braków formalnych.

Od decyzji ws. zezwolenia na pracę, można się odwołać do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.

Odbiór zezwolenia/decyzji odmownej ws. przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową:

 • osobiście w powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku ul. Objazdowa 4, w godz.: 8:00 – 14:00; stanowiska nr 3 i 8.

O możliwości odbioru dokumentu pracodawca jest informowany telefonicznie.

Dodatkowe informacje

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy, w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 1. powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową, co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 2. nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina

 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;

 3. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

   1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

   2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

   3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

   4. cudzoziemcowi (obywatelowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.

    Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę sezonową lub jego przedłużenie, może zawnioskować do właściwego wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1.wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków;

2. posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;

3, posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenie zdrowotne oraz ma zapewnione miejsce zakwaterowania w Polsce.

 

Podstawy prawne procedury:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz 1065, z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2012 r. poz.769).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350).

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).

 

Druki do pobrania:

 

druk upoważnienie,

#propozycje_urzedu#

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Małgorzata Marcinkowska - Fryze  Pośrednik pracy  43 6751725  
       
Utworzono: 2012-08-02 09:26 | Redagował: Damian Wojtaszek 2018-01-09 09:14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2054
 • TQrMqvC2OlavmAjY6e0_SUVSlESQMirH5o1A3LO5y8zjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • 2jOzBypml8lbK1JBn1wjXujpHMYCBjGMUELUDjyChr7jb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • eM6yGdngY9n_qnDm7BQF4JmcPJsiVxSyuI6k_mn2Fu3jb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • SewNNzC02K7sRd9NuDgntztZFcJEGGsbQm-iXY931Hjjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • ba4bho6T-qSgoQao3j6hAoZIpzWkqfi5aOSz8DJPkT_jb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • csbWgcHNOuKXX2ZRoQNGhUJaZ2o3Zt_XTkXbvegjf2bjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • nMOwmZnZvSkF-EeQCUUxe9m8zWgP12Ql7zU5EVRGO8jjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • 41n-HafrmTqKlZ2meZrzL7xa9HsYxwqXYU7DrihPWtfjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • a6vjR6i0ftR5xkhBajuKEmNjwIAeo3QKlFN2_xEdI77jb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • fPUzi_liYdjRU4fKr4Z8eGsWRoaODRACpaw8c3MWA6OevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • DRQO5GK7w6WG4MaUWvYLRNg_S0sEXgu9rNzRxiJpahSevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • EXIv4rhUKrX0K3C0GKQDmZ9Yv-pz0diY8QkmljVAzYuevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • 3e5CGi7T0_ZdvigWOVHjSNvvO8aUvRRljiOJWpFULHuevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • _llky4lRwca0r_e8TzFoqOA4eh4STymiCVPr5krlMKeevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • jSCZSg2JQw7PR7FKVuPOL3iNK-MatVu5NpVcCh3R68ievpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • iSt8MrUa9G6kj-g55fyfatrZXn4mDoA172vDaytp9A6evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • EFWhJSAqC3WFpLppoVphj85McUVpL5atQPHFh1XYX1mevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • djZrqHCLB4QpOFg2BjBiMBa5Vw9N6LjEizGk_N-leo-evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • jsOtJzJj_2yt6pVH_SdhCJEQfdWbTkgyx8xXSQgzdcmevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • zeV5M_TL6IzRog06Pgb0R2Re_JE2Ag8kQNI4nDXhzbievpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie